Facebook Twitter
desksalary.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

Dự đoán Rủi Ro Trong Tương Lai ở Thế Giới Mới

Đăng trên Tháng Sáu 20, 2021 bởi Ron Reginal
Công nghệ đang đưa chúng ta đến tương lai với tốc độ nhanh hơn chúng ta tưởng tượng trước đây có thể.Khả năng của chúng tôi để gợi ra một bức tranh về những gì thế giới có vẻ như năm đến mười năm sau đó đang được cải thiện, do các khái niệm và công cụ lập kế hoạch chiến lược mới.Tuy nhiên, đó là sự sẵn sàng của chúng tôi để suy nghĩ về các tầng lớp rủi ro mới nổi, mới vẫn là một sự vấp ngã cho nhiều nhà hoạch định kinh doanh nhỏ...