Facebook Twitter
desksalary.com

Nơi CIO Có Thể Tạo Ra Tác động Lớn Nhất

Đăng trên Tháng Hai 10, 2023 bởi Ron Reginal

Cánh cửa giữa giám đốc thông tin của bạn CIO và các văn phòng CFO đang mở rộng hơn và các giám đốc điều hành đang tạo ra một cách để tương tác thường xuyên cho phép công nghệ thông tin mà nó hoạt động để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, không chỉ tuân thủ các nhiệm vụ theo quy định hoặc ngân sách nghiêm ngặt.

Hoạt động hấp thụ thời gian nhất là làm cho một số thông tin Tecnology CNTT hệ thống có hiệu quả trong một tổ chức.

Các công ty đang ngày càng trao cho CIO vai trò của đại lý thay đổi. Họ đang nhận được trách nhiệm đó vì vị trí duy nhất ở mối quan hệ của nhiều xu hướng. Và các tài nguyên điện toán được gộp lại và phù hợp để quản lý đơn giản hơn và sử dụng tốt hơn.

Tài chính và nó có thể dẫn đến cách thiết lập các tiêu chuẩn và phát triển nền tảng để hỗ trợ hợp tác trong công ty và trong doanh nghiệp mở rộng - ví dụ: khách hàng, kênh phân phối và nhà cung cấp.